Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTROV NAD OSLAVOU

 

okres Žďár nad Sázavou,

příspěvková organizace 

Ostrov nad Oslavou 93, 594 45

Ředitelství ZŠ Ostrov nad Oslavou nabízí od šk. roku 2018/2019

pozici kvalifikované učitelky pro 1. st.  – úvazek 0, 1362.  

Volejte na t.č. 566 678 137 nebo pište na email : zsostrov@email.cz

 

 

 

ŠKOLA V POHODĚ

Historie školy

V počátcích zahájení pravidelné školní výuky se prameny rozcházejí.

Stávající budova byla postavena v roce 1896.

Poslední stavební úpravy – fasáda školy – proběhly v období od července do srpna 2016.

Velikost školy

Jsme malotřídní škola s 5 ročníky a 3 třídami. Zpravidla bývá samostatný 1. ročník ( převyšuje – li počet dětí číslo 10 ) nebo je samostatný ročník s nejvyšším počtem žáků. Pro školní rok 2018 / 2019 je spojený 3. a 4. ročník, 1. a 5. ročník a 2. ročník je samostatně, celkem 36 žáků. 

Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Má 1 učebnu vybavenou počítači. V současné době je nutné obnovit stávající počítače. Tato slouží zároveň k výuce cizího jazyka.

Prostorové

V prostorách školy se nachází třídy, učebna PC , herní místnost - tělocvična a jídelna.

U vchodu do školy (přístup ze dvora) se nachází  herní místnost - tělocvična, 1.část šaten. Na ni navazuje 2. část šatny. V ní je umístěna žákovská knihovna.

V přízemí je dále kabinet Tv, dvě třídy, výdejna obědů a jídelna. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně MŠ Ostrov nad Oslavou.

V patře jsou třída, kabinet s pomůckami, sborovna (a zároveň ředitelna), učebna PC.

Škola má k dispozici hřiště za tenisovými kurty s dosažností 5 minut od školy.

Má i školní zahradu.

Technické

Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena  učebna výpočetní techniky se 6 stanicemi. Pro práci žáků je další počítač přímo ve třídě. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a v učebně PC.

Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet.

Ve sborovně a ŠD je umístěna  kopírka, kterou mohou využívat pedagogové.

Hygienické

Pro odpočinek je k dispozici školní družina ve velké učebně v přízemí. Nemá vlastní prostory. K tomuto omezení musíme přihlížet při sestavování rozvrhu a celého chodu školy.

Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 3 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny.

Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. 

Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci z obce. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní., republikové a mezinárodní.  

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádá Vánoční besídku.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníku pořádají pro děti karneval.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. [1] § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Rada se schází přibližně 2 x za školní rok, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.  

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou.

 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s ekologickým centrem Ostrůvek ve Velkém Meziříčí s ekologickým centrem Baliny.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou ve Žďáru nad Sázavou.

Především ve sportu je výrazná spolupráce se školami v Borech, Radostíně nad Oslavou a 5. ZŠ Žďár nad Sázavou 

Servisní služby 

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je smysluplné zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.)

Hlavní činnost školní družiny je od 13.00 hodin do 14.30 hodin

Zaměření školy je na

estetickou a tvořivou výchovu, 

práce s výpočetní a komunikační technikou,

výuku cizího jazyka i prostřednictvím kroužku v 1. a 2. ročníku